Feeds:
Články
Komentáre

Z roztratených ružomberských rodákov — literátov, opäť jeden zavítal na svoju postať. Tentoraz sa 25. mája 2017 predstavil v Mestskej knižnici v Ružomberku, prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina. Spoluhosťom mu bol netradične, dnes jeho domovský, Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — stelesnený jeho dlhoročnou predsedníčkou, členkou Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (SSS), tajomníčkou (šéfkou) Krajskej odbočky SSS v Banskej Bystrici, publicistkou, múzejníčkou — dlhoročnou riaditeľkou Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalou zástupkyňou primátora v B. Bystrici a vysokoškolskou učiteľkou PaedDr. Janou Borgulovou. Čítať ďalej »

Hosť večera: prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina.

Spoluhosť: Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — publicistka, múzejníčka — dlhoročná riaditeľka Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalá zástupkyňa primátora v B. Bystrici a vysokoškolská učitelka PaedDr. Jana Borguľová a vysokoškolský učiteľ, literárny vedec, básnik a kulturológ Doc. PaedDr.Július Lomenčík, PhD.

Dušana Jarinu a Literárny klub Litera II. predstaví Jana Borguľová, Janu Borguľovú a Júliusa Lomenčíka predstaví Dušan Jarina.

Foto z Rozhovorov…: Za stolom zľava M. Saniga a R. Kendera

Hosťom druhého pokračovania Rozhovorov s… bol ružomberský rodák, ekológ, dnes najvýznamnejší slovenský propagátor prírody a jej ochrany doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Už dlhé roky pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Predtým jeho kroky viedli chodníkmi Národného parku Malá Fatra, kde pôsobil ako zoológ. Samozrejme, svoje skúsenosti odovzdáva mladým nielen na svojich zaujímavých prednáškach, ale aj ako vysokoškolský pedagóg. Jeho typickou, v dnešných časoch veľmi potrebnou devízou jeho predstavovania prírody, je jej spájanie so Stvoriteľom a s Božím stvoriteľským dielom. Čítať ďalej »

Spolok slovenských spisovateľov, regionálna odbočka Žilinského VÚC

Pozvánka

Vážené kolegyne, kolegovia,

výbor odbočky si Vás dovoľuje pozvať na

výročné plenárne zasadnutie.
Stretnutie sa bude konať dňa 26. apríla 2017 v čase od 10.30 do 14.00

v historickej budove Radnice mesta Žilina (Radničná 1) s týmto programom:

10.00 — 10.30 Prezentácia účastníkov

10.30 Začiatok rokovania, voľby pracovných skupín (mandátová, volebná, návrhová)
10.45 Správy o činnosti odbočky za predchádzajúce obdobie (viacerí referujúci podľa regiónov) vrátane edičnej činnosti (autori o svojich vydaných tituloch)
11.15 Informácia o stave majetku SSS (budova, hospodárenie, realizácia projektov a výziev)
11.30 Návrh plánu činnosti odbočky na nasledujúce obdobie
11.45 Návrh kandidátky nového výboru odbočky a tajomníka odbočky, predstavenie kandidátov
11.50 Diskusia ku kandidátke
12.30 Prestávka — občerstvenie
13.00 Voľby, pokračovanie diskusie
13.50 Správa o výsledku volieb
13.55 Návrh uznesenia
14.00 Záver

Dovoľujeme si pripomenúť, že ide o dôležitú schôdzku, ktorej závery ovplyvnia život a činnosť odbočky na obdobie najmenej budúcich troch rokov, preto je dôležité, aby ste svojou prítomnosťou a cennými pripomienkami prispeli ku kreovaniu našich snažení.

Mgr. Igor Válek                                                         PhDr. Peter Mišák
člen výboru odbočky                                                     tajomník

(literárne činných v rokoch 1989 – 2016)

K zaujímavému a potrebnému počinu sa odhodlala Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Žilinský samosprávny kraj, za participácie Fondu na podporu umenia SR. Tým je finančná podpora publikácie Slovník spisovateľov Liptova (literárne činných v rokoch 1989 – 2016) uvedeným fondom z verejných zdrojov.

Zostavovateľkou vzácneho diela je známa slovenská poetka a všestranná umelkyňa Anna Ondrejková, zodpovednou redaktorkou Mgr. Marcela Feriančeková – riaditeľka predmetnej knižnice, jazykovou redaktorkou Naďa Kubányová, grafickou úpravou knihu „vybavil” Ivan Repček a pri autoroch ružomberského okruhu prispel „troškou do mlyna” aj Radislav Kendera. Na obálke sa nachádza výtvarné umelecké dielo – koláž od zostavovateľky Anny Ondrejkovej. Čítať ďalej »