Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘odbočka’ Category

Na Mikuláša v Mikuláši

vsetcim

Členovia výboru a prizvaní členovia zľava: M. Lalkovič, Š. Packa, M. Bartoš, P. Vrlík, M. Horecký, I. Válek, M. Bielik, J. Blcháč, P. Mišák, J. Daník, M. Lechan, Radislav Kendera

Výbor regionálnej odbočky Spolku slovenských spisovateľov sa zišiel na svoje adventné zasadnutie v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Členov výboru a prizvaných hostí privítal na pôde úradu a mesta jeho primátor Ing. Ján Blcháč, PhD., ktorý na úvod hovoril o minulosti i prítomnosti centra Horného Liptova a vyslovil potešenie, že môže privítať spisovateľov z celého kraja. (viac…)

Read Full Post »

Hodnotenie tvorby členov ŽO SSS

Výzva členom na zasielanie informácii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tretej dekáde tohtoročného septembra pripravujeme hodnotiacu plenárnu schôdzu regionálnej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Žilinského VÚC. Hodnotenie tvorby za roky 2012 (2. polrok), 2013 a 2014 (1. polrok) pripraví z poverenia výboru odbočky Mgr. Igor Válek. Dovoľujem si vás všetkých požiadať, aby ste na elektronickú adresu

vkigor@gmail.com, resp. kópiu na adresu petermk50@gmail.com

oznámili, aké dielo ste v uvedenom období vydali (názov, vydavateľ, rok, žáner). Do vydaných diel sa rátajú aj odborné štúdie v zborníkoch a periodikách, ak majú rozsah väčší než 2 AH (72 000 znakov), scénické kompozície, dramatické diela (inscenované činoherné i realizované rozhlasové, resp. televízne scenáre s časovými údajmi a uvedením  média).

Údaje posielajte, prosím, čo najskôr; presný dátum schôdze s programom  pošleme najneskôr v prvom septembrovom týždni formou osobitnej pozvánky.

Teším sa na stretnutie, želám príjemný zvyšok leta a dovoleniek a veľa, veľa tvorivých úspechov!

S úctou

Peter Mišák, tajomník odbočky

Read Full Post »

V Ružomberku sa nepretržite už desať rokov (číslovaných, inak by bol počet stretnutí vyšší), koná tradičné podujatie ružomberských spisovateľov a novinárov a privítanie nových kníh ružomberských autorov,  ktoré vyšli od poslednej prezentácie.

Moderátori Stretnutia X. – Anna Ondrejková a Radislav Kendera.

Jubilejné Stretnutie X, sa uskutočnilo dňa 4. 12. 2013, za mimoriadnej účasti spisovateľov a umelcov aj z iných oblastí umenia, nielen z Ružomberka, ale aj
z celého Slovenska i zahraničia. Pred samotnou akciou, prijal na ružomberskej radnici predstaviteľov  spisovateľskej obce, zástupca primátora mesta PaedDr. Stanislav Bella. Prítomní, ktorých viedol predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) PhDr. Miroslav Bielik, PhD. z Bratislavy a podpredseda spolku a zároveň tajomník Krajskej odbočky SSS v Žiline PhDr.  Peter Mišák z Martina, mali v priestoroch MÚ v Ružomberku, svoje mimoriadne zasadnutie odbočky. Na ňom o. i. odovzdali členské preukazy novým členom SSS. Potom nasledoval program samotného Stretnutia. (viac…)

Read Full Post »

Členovia našej KO SSS  na významných pozíciách
v Spolku slovenských spisovateľov

Miroslav Bielik nový predseda Spolku slovenských spisovateľov

Miroslav Bielik, nový predseda Spolku slovenských spisovateľov

Po nedávnom valnom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS) boli zvolení do významných štruktúr predmetnej organizácie viacerí spisovatelia Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (KO SSS) v Žiline. Predsedom Spolku slovenských spisovateľov sa stal PaedDr. Miroslav Bielik. Jeho trvalým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine. Pôsobil tu ako bibliograf, riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký tajomník, správca Matice slovenskej a od novembra 2007 ako prvý podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry. Žije v Martine a Bratislave. (za čestného predsedu SSS valné zhromaždenie zvolilo Ružomberčana Jaroslava Rezníka st., ktorý sa zároveň  stal aj predsedom redakčnej rady Literárneho týždenníka). Za podpredsedu spolku bol zvolený PhDr. Peter Mišák, ktorý je  členom Predstavenstva SSS, šéfom Žilinskej odbočky SSS a členom redakčnej rady Literárneho týždenníka. Doterajší člen Predstavenstva SSS (po pôsobení v dvoch na seba nadväzujúcich funkčných obdobiach v tomto volebnom období nemohol do Predstavenstva kandidovať) Ing. Radislav Kendera, PhD. sa stal podpredsedom Kontrolnej komisie SSS a je zároveň členom výboru žilinskej KO SSS. Členom Kontrolnej komisie sa stal aj prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc. (ďalší ružomberský rodák Dušan Jarina sa stal tiež členom Kontrolnej komisie SSS).

Našim zástupcom i ostatným členom vo vrcholových funkciách spolku prajeme do ich práce všetko najlepšie.

Read Full Post »

Z výročného rokovania odbočky

Výročné plenárne zasadnutie Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2010 v Martine, hodnotilo činnosť za uplynulé obdobie.  Informácia z rokovania je v zápisnici (zapisnica), ktorú uverejňujeme.

Správu o činnosti odbočky za volebné obdobie 2007-2009 predniesol Anton Straka. Hodnotenie (hodnotenie) literárnej tvorby odbočky za roky 2008-2009 predniesli Igor Válek a Michal Badín.

Na rokovaní sa uskutočnili voľby do nového výboru v ktorých bol za tajomníka Žilinskej odbočky SSS zvolený Anton Straka. Do výboru odbočky boli zvolení: Michal Horecký, Milan Lechan, Peter Mišák, Rastislav Kendera, Katarína Mikolášová, Ondrej Nagaj a Anton Straka.

Nižšie ponúkame niekoľko záberov z rokovania na dokreslenie atmosféry k vyššie uvedeným dokumentom, ktoré si môžete prečítať.

Účastníci VZ

Účastníci rokovania

Účastníci rokovania

Účastníci rokovania

Read Full Post »

Pozdrav do nového roka 2009

Vážení priatelia, návštevníci našej stránky,

celá naša odbočka, všetci členovia Vám želajú v novom roku dobré zdravie, prepotrebné eurá a veľa dobrej literatúry.

Za odbočku

Anton Straka

Read Full Post »

My v Žiline

Vitajte na stránke odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žiline. Sme jednou zo štyroch regionálnych štruktúr. Ďalšie tri odbočky sú v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre.

Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou 
pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a ktoré reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry.

Read Full Post »