Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Daník’

Jozef Daník

danik

Jozef Daník, doktor filozofie sa narodil v roku 1947 v Malackách, kde prežil prvé roky života napájaný slnkom a vetrom Záhoria.

Stredoškolské štúdium absolvoval a ukončil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline ako aj na Strednej knihovníckej a grafickej škole — pobočke v B.Bystrici.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prvé literárne práce uverejnil v školských časopisoch, Pionierskych novinách, Obrane ľudu, ČS vojakovi, regionálnych novinách, Kultúrnych prehľadoch a časopisoch, ako aj na literárnej stránke serveru Blue World. Venoval sa v nich hlavne poézii, krátkym literárnym súborom pre divadlá poézie, ale aj výtvarnému — grafickému stvárneniu textov.

Bol finalistom a víťazom celoštátnych prehliadok armádnej súťaže umeleckých talentov v tvorbe poézie, výtvarných technikách — grafika, ale aj súťaži divadiel poézie v rokoch 1966 až 1974. V posledných rokoch sa stal finalistom a víťazom súťaže Kniha Liptova so zbierkami poézie Hľadanie času (2012), Siedmy deň po stvorení (2013),Korene — korienky v rodokmeni a Súhvezdia v čase leta (2014), Vyznanie (2015).Vydal 14 zbierok poézie a krátkych lyrizovaných próz. Profesionálne sa venoval výchove a vzdelávaniu mládeže a dospelých. Viac ako päťdesiat rokov žije a pracuje na Liptove, ktorý sa mu stal domovom.

Read Full Post »