Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Maťovčík’

Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.

Narodený 19. 8. 1937 v Breze

Kontakt:

Adresa: Štefánikova 80, 036 01  Martin

Mobil:  0905 724 076

E-mail: matovcik@snk.sk

Adresa pracoviska: SNK, J. C. Hronského 1, Martin

Profil:

Literárny historik, autor literatúry faktu, vedecký a odborný pracovník v oblasti biografistiky, vysokoškolský pedagóg. Po gymnaziálnych štúdiách v Trstenej a Námestove vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, odbor slovenčina – dejepis. Pôsobil ako vedecký pracovník v Matici  slovenskej, v Ústave slovenskej literatúry v Bratislave, v Biografickom ústave Matice slovenskej, od r. 2000 SNK v Martine. Je autorom monografií Vavrinec Čaplovič a osudy jeho knižnice (1962), Martin Hamuljak (1971), pod cudzím menom publikoval v normalizačnom období diela Ján Kollár – Legenda o veľkom Slovanovi (1974), Albert Škarvan – Život je zápas (1977), Štefan Krčméry – Slovo čisté (1979), neskôr už pod vlastným menom priblížil osobnosti a diela Jána Hollého (Pevec vekov dávnych, 1984), Ľuda Ondrejova (Číry a čistý rozprávač, 1986), a P. O. Hviezdoslava (Herold svitajúcich časov, 1988). Životným osudom a dielu J. C. Hronského je venovaná monografia Životná dráha (1995) a knižka Zažíhanie svetiel (1996). Žije a tvorí v Martine.

Ukážka z tvorby:

Moje návraty k životu a dielu Jozefa Cígera Hronského, zdanlivo prerušené inými lexikograficko-biografickými bádaniami, majú svoju vnútornú kontinuitu. Vonkajšie dimenzie a vnútorné výboje spisovateľa, ktoré som sa usiloval priblížiť v populárnejšie štylizovanej knihe o jeho životnej dráme z roku 1995, ma totiž neprestali zaujímať. Viaceré úseky z jeho životného putovania som osvetlil v osobitných štúdiách a príspevkoch a zaevidoval v personálnej bibliografii spisovateľa či v dokumentárnej filmovej i rozhlasovej podobe. Medzitým obzor poznatkov o literárnom diele J. C. Hronského rozšírili ďalší literárni vedci špeciálnymi pohľadmi na rozličných vedeckých podujatiach. Dávnejšie sústredené dokumentárne materiály i nové údaje, najmä z emigrantských prameňov, ma priamo podnecovali vrátiť sa k svojej prvej knihe, vydanej v nízkom náklade a dnes v kníhkupectvách nedostupnej, pripraviť prácu so všetkými náležitosťami monografie odborného charakteru, s odkazmi na literatúru a pramene, ktoré v populárne koncipovanej prvej práci absentujú.

(Jozef Cíger Hronský. Slovenská národná knižnica. Martin 2003)

Read Full Post »